Flex­i­bel tol­kning löste ho­tell­kon­flikten

Facket för ho­tell- och re­stau­rang­an­ställda, HRF, hade varslat om strejk på ett an­tal ho­tell till i går mor­se. Men en flex­i­bel tol­kning av mär­ket för av­tals­för­hand­lingarna gjorde att strejken kun­de blå­sas av. Ett av­tal träf­fades på tis­dags­kvällen som båda parter sade sig vara nöjda med.
Det var myc­ket som hängde på att de kun­de enas. Så­väl LO som Svenskt Näringsliv backade upp sitt re­spek­ti­ve för­bund in­för kon­flikten. Nu kan man hoppas på en av­tals­rö­rel­se som löper smi­digt i fort­sättningen, efter­som låg­lö­ne­sats­ningen som LO kräver kostar kan­ske all­ra mest i re­stau­rang­bran­schen.
Ar­bets­gi­va­rna i Visita an­ser att mär­ket håller, sam­ti­digt som facket tolkar det som att de­ras krav på en låg­lö­ne­sats­ning till­go­do­setts ut­ö­ver mär­kets 6,5 pro­cent. Det gäller att hitta en fack­lig ef­ter­gift som ar­bets­gi­va­ren kan vär­dera till­räck­ligt högt för att låg­lö­ne­sats­ningen ska kun­na sägas rymmas inom mär­ket, även om en ren pro­cent­räk­ning knappast ger det re­sul­tatet.
Nu är det en be­gränsad hö­jning av läg­sta­lönerna som ar­bets­gi­va­rna vär­derar så högt. Det har varit ett ar­bets­gi­var­krav länge, och att facket nu gick med på det är na­tur­ligt­vis sym­bo­liskt vik­tigt.
Po­si­tivt är att kon­flikt­vil­jan var till­räck­ligt be­gränsad för att ett av­tal skulle kun­na slutas utan strejk. Det gör att mär­ket kan fort­sätta vara grund­bulten för av­tals­för­hand­lingarna, om än med flex­i­bel tol­kning.

×