Osä­kert läge i världen – kan­ske mer än 1989

Si­tua­tionen i världen har inte varit mer osä­ker se­dan ef­ter murens fall, hävdade Ulf Kris­ters­son (M) i riks­dagens de­batt om vår­pro­po­si­tionen. Emil Källström (C) hakade på med det ak­tu­ella ex­em­plet att pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May un­der de­batten kun­gjorde att hon ska ut­lysa ny­val i Stor­bri­tan­ni­en och att det franska pre­si­dent­valet kan sluta på ett sätt som in­gen väntade sig för ett par må­nader se­dan.
Brexit och va­let av Do­nald Trump till USA:s pre­si­dent är två an­dra ex­em­pel på ovän­tade men glo­balt be­ty­del­se­fulla hän­del­ser med osä­kra kon­se­kvenser.
In­ter­na­tio­nella Va­lu­ta­fondens (IMF) vår­pro­gnos har sam­ma ut­gångs­punkt. Även om den eko­no­miska till­växten har sta­bi­li­serat sig på en hög­re nivå den senaste tiden in­ne­bär hotet om mer pro­tek­tio­nism ef­ter Trumps till­trä­de en osäkerhet som ger an­led­ning till oro, en­ligt IMF
Ef­ter första världs­kriget följde iso­la­tio­nism och han­dels­krig med all­var­liga följder – an­dra världs­kriget.
Ef­ter an­dra världs­kriget valde väst­världen in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te och öp­pen­het för han­del. Tullar och an­dra han­dels­hin­der av­vecklades suc­ces­sivt med ökande väl­färd som följd.
Ef­ter det kalla krigets slut fort­satte ut­vecklingen mot mer öp­pen­het och in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te. Men med en an­nan ut­veckling i Pu­tins Ryss­land och med Trumps ”America first”-po­li­tik med hot om höjda tullar mot både Mex­i­co och Kina kan han­dels­krig följa.
Osäkerhet är utan tve­kan ordet för dagen.
Yngve Sunesson

×