Bod­ström och Lind­sö bör ställas till svars för All­ra

All­ra er­bjuder pla­cering av pre­mie­pen­sions­av­sätt­ningar i sina fonder. En ag­gres­siv mark­nads­för­ing har gjorts och 130 000 svenska pen­sions­spa­ra­re har an­slutit sig.
Men ef­ter att Allras af­färs­me­toder av­slöjades av un­der­sö­kan­de jour­na­lister i Svenska Dagbladet har Pen­sions­myn­dig­heten stoppat Allras fonder från PPM-sy­stemet, an­mält bo­laget till åkla­ga­re (vil­ket ock­så re­vi­sorerna gjort) och be­gä­rt att spa­ra­rnas fond­me­dlen ska be­ta­las till­ba­ka och föras över till PPM-sy­stemets Såfa-fond.
All­ra-ex­em­plet visar på PPM-sy­stemets bris­tan­de kon­troll av de fonder som er­bjuds spa­ra­rna. Det är bra att Pen­sions­myn­dig­heten änt­li­gen rea­gerat och nu kräver till­ba­ka spa­ra­rnas pengar, även om det är sen­kom­met.
All­ra är ut­lo­ka­li­serat till Lux­em­burg och där­för har myn­dig­heterna där om­betts hjälpa till med att få till­ba­ka spa­ra­rnas pengar.
Nu måste ock­så an­svaret ut­krävas av bo­lagets ledning. Vil­ka som om­fattas av åtals­an­mä­lan har inte of­fent­lig­gjorts, men två kän­disar, som hoppade av sty­rel­sen när det blev om­skri­vet i bör­jan av året, måste rim­li­gen ock­så ställas till an­svar.
Det gäller för­re ju­sti­tie­mi­nis­ter, ad­vo­katen Thomas Bod­ström och ord­fö­ran­den för sjätte AP-fonden, sty­rel­se­proffset Ebba Lind­sö. Att de ac­cep­terat sty­rel­se­upp­draget kan bara för­klaras med de ge­ne­rösa ar­vo­dena, men att sitta i en bo­lags­sty­rel­se in­ne­bär ock­så an­svar. Det bör de vara med­ve­tna om och nu få ta an­svar för.
Yng­ve Sunesson

×