Be­sked be­hövs från S om synen på EU

EU-kom­mis­sionens ord­fö­ran­de Jean-Clau­de Junc­ker har bett med­lems­länderna att dis­ku­tera och tala om hur de ser på EU:s fram­tid. Det har för­an­letts främst av Stor­bri­tan­ni­ens av­sikt att lämna EU men av ock­så den dis­kus­sion som re­dan förs i många länder om vad EU ska göra och in­rikta sig på.
Som påpekats ti­digare på den­na sida (senast 4/3)är det vik­tigt med en bred de­batt om EU:s ut­veckling. Med Junckers vit­bok om EU:s fram­tid är det än vik­tigare att få igång en så­dan dis­kus­sion i Sve­ri­ge.
Det som hit­tills hö­rts från stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) är att han mest lutar åt det al­ter­na­tiv (av fem) som kallas ett EU i flera has­tig­heter.
EU-par­la­men­ta­ri­kern Gun­nar Hök­mark (M) tar för­tjänst­fullt upp äm­net i en de­batt­ar­ti­kel i DN och landar där i al­ter­na­tivet att EU bör fort­sätta som hit­tills.
Han pekar ock­så på att S i EU-par­la­mentet ofta agerat för ett mer fe­de­ralt EU, ex­em­pel­vis ge­nom att för­orda egen be­skatt­nings­rätt ge­nom en fi­nans­skatt di­rekt till EU. I par­la­mentet har S ock­så röstat för ge­men­samma re­gler för för­äld­ra­le­dig­het och för en rap­port som för­ordade EU-lag­stiftning om bland an­nat mi­ni­mi­löner och an­ställ­nings­former. Ti­digare har S-par­la­men­ta­ri­kerna röstat för en mer om­fat­tan­de EU-bud­get.
Så nog be­hövs be­sked från S om vil­ket EU som för­ordas. Kan man hoppas på en EU-de­batt på kon­gressen i ap­ril?

×